سازمان برگزارکننده همایش

انجمن تحقیق در عملیات ایران با همکاری دانشگاه ها ، انجمن ها و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط زیر تصمیم به برگزاری این همایش نموده است : 

دانشگاه مازندران (شرکت فراپاد)
دانشگاه علوم و فنون مازندران 
  انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها 
  مرکز بین المللی بهینه سازی و تصمیم گیری 
  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران 
  شرکت ایمن تجارت وارش طبرستان