تاریخ‌های مهم برگزاری همایش

 

تاریخ برگزاری همایش : 30 - 29 مرداد 1399

مهلت ارسال مقالات : 30 خرداد ماه 1399

اعلام پذیرش مقالات : 15 تیر ماه 1399