محورهای برگزاری همایش

 مدیریت مقصد و جاذبه های گردشگری

مدیریت زیر ساخت و تجهیزات

سازمان های مدیریت مقصد

رقابت پذیری مقصد ها

برنامه ریزی و مدیریت مقصد

اقتصادهای بومی و محلی

مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازار و بازاریابی

مدیریت مقصد و محیط زیست

مدیریت انرژی در  مقصد

مدیریت خدمات گردشگری

تعاملات فرهنگی میزبان و مهمان

مدیریت مقصد ، آسیب ها و چالش ها