کارگاه های آموزشی

 گردشگری شهری : جناب آقای دکترمحمد تقی رهنمایی

گردشگری کشاورزی : جناب آقای دکتر حسین محمودی

 بوم گردی : .................