حامیان برگزاری همایش

 دانشگاه مازندران (شرکت فراپاد)
 دانشگاه علوم و فنون مازندران  
  انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها 
  مرکز بین المللی بهینه سازی و تصمیم گیری 
  انجمن اطلاعات و مهندسی فازی
 

  انجمن ایراتی تحقیق در عملیات